Bostadsrätt

Bostadsrätt är en boendeform som har funnits sedan slutet på 1800- talet. En ny bostadsrättslag kom 1971 och nuvarande lag är från 1991. Vissa förändringar till nuvarande lag gjordes 2003. Bostadsrätt är en svensk företeelse.

Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en bostadslägenhet eller en lokal för obegränsad tid. Det är en viktig skillnad mot hyresrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet på begränsad tid. Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten, men däremot en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten. Beroende på lägenhetens storlek (och eventuellt också andra faktorer såsom balkonger eller belägenhet i huset) åsätts varje bostadsrätt ett andelstal som reglerar ägarandelar inom föreningen. Den lägenhet man nyttjar kallas i allmänhet också bostadsrätt. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen ska godkänna nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten, som exempelvis att bygga balkonger.  Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgar och ordningsregler) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Att bo i en bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar fastigheten, marken och gemensamma utrymmen gemensamt.

Upplåtelse/överlåtelse
Endast bostadsrättsföreningar har rätt att upplåta till bostadsrätt. Efter det att föreningen upplåtit bostadsrätt kan bostadsrättsinnehavaren överlåta bostadsrätten (vilket de flesta dock felaktigt kallar att ”sälja lägenheten”).

Medbestämmande
Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse som ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Styrelse sköter det löpande arbetet. När du tecknar upplåtelseavtal i Bostadsrättsföreningen Pinassen blir du också medlem i föreningen. Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.

Insats
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats. Det finns goda möjligheter att få lån till bostadsrätter. Normalt får man låna större delen av köpesumman med sin andel i bostadsrättsföreningen som säkerhet.

Månadsavgift
Utöver insatsen betalar du en månadsavgift. Den skall täcka din lägenhets andel av föreningens kostnader, som räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. I månadsavgiften ingår även vatten, värme, abonnemang av Telias TripplePlay (telefon, bredband och teve) samt fasta avgiften för el.

Eftersom du äger din lägenhet har du stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med de andra medlemmarna har du inflytande även över förvaltning och drift. Du bor till självkostnadspris i din egen bostadsrättslägenhet. Avgiften betalas från tillträdesdagen och månadsvis i förskott. Föreningen aviserar betalningarna genom utskick.

Nyheter